El nostre ofici

La venda directa de productes ecològics al consumidor final. Guia pràctica per la certificació dels comerços minoristes

06.09.2018

Depenent del tipus d’activitat que es realitzi, alguns comerços minoristes de Catalunya han de sol·licitar la inscripció al CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), si en l’etiquetatge, publicitat o documents comercials desitgen utilitzar els termes ecològic, biològic, orgànic i les abreviatures ECO o BIO per a aquests aliments.

Les activitats dels comerciants que venen productes ecològics directament al consumidor nal subjectes a inscripció són:

  • La venda al públic en botigues d’alimentació i de dietètica, mercats, supermercats, etc.
  • La venda a distància, a través d’Internet, etc.
  • La venda automàtica, mitjançant màquines auto expenedores.En els següents punts s’indiquen les activitats que requereixen el control i la certi cació del CCPAE i les que estan exemptes:

 

ES REQUEREIX LA INSCRIPCIÓ AL CCPAE

LA VENDA FRACCIONADA SUPERIOR A 6.000 €

La comercialització de productes ecològics que són fraccionats directament a la vista del consumidor nal, sense patir cap tipus de transformació1 i directament des del seu envàs original, si el valor de compra acred- itat d’aquests productes sobrepassa els 6.000 € anuals (abans d’aplicar l’IVA).

L’ELABORACIÓ, ENVASAMENT I/O ETIQUETATGE

L’elaboració, envasament i/o etiquetatge de productes ecològics per a la seva venda en el comerç minorista, encara que s’hagin subcontractat aquestes activitats a un tercer.

LA VENDA A DISTÀNCIA DE PRODUCTES NO ENVASATS I ETIQUETATS

La venda a distància mitjançant la confecció de coman- des de productes ecològics destinats a ser enviats al domicili del consumidor o a un punt de recollida, llevat que es tracti únicament de productes ja envasats i eti- quetats per al consumidor nal que no han rebut cap preparació, manipulació o fraccionament.

LA VENDA AUTOMÀTICA DE PRODUCTES NO ENVASATS I ETIQUETATS

La venda de productes ecològics en màquines auto ex- penedores, llevat que es tracti únicament de productes ja envasats i etiquetats per al consumidor nal que no han rebut cap preparació, manipulació o fraccionament.

LA IMPORTACIÓ DE PAÏSOS TERCERS

La importació de països tercers de productes ecològics per a la seva venda a l’establiment, a distància o en màquines auto expenedores, encara que s’hagi subcon- tractat aquesta activitat a un tercer.

 

ESTAN EXEMPTES DEL CONTROL DEL CCPAE

LA VENDA AL CONSUMIDOR DE PRODUCTES JA ENVASATS I ETIQUETATS

La comercialització, en venda directa, a distància o au- tomàtica, de productes ecològics que ja es troben enva- sats i etiquetats per al consumidor nal i que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament.

LES COOPERATIVES I ASSOCIACIONS DE CONSUM

Les cooperatives i associacions de consum legalment constituïdes que compren productes ecològics i els sub- ministren exclusivament als seus socis.

 

ESTÀ EXEMPTA DEL CONTROL PERÒ HA DE COMUNICAR AL CCPAE LA SEVA ACTIVITAT

LA VENDA FRACCIONADA INFERIOR A 6.000 €

La comercialització de productes ecològics que són fraccionats a la vista del consumidor nal, sense patir cap tipus de transformació(*) i directament des del seu envàs original, si el valor de compra acreditat d’aquests productes no sobrepassa els 6.000 € anuals (abans d’aplicar l’IVA).

L’exempció se sol·licita emplenant i enviant al CCPAE el formulari: Comunicació per a l’exempció de control (FR317) que es troba al web del CCPAE.

(*) En el cas de carnisseries, no es considera transformació l’especejament i desossat de les canals.

MÉS ARTICLES EL NOSTRE OFICI
La venda directa de productes ecològics al consumidor final. Guia pràctica per la certificació dels comerços minoristes
Josep Dolcet | 06.09.2018
Hamburguesa vs Burguer Meat. Botifarra crua vs Botifarra fresca
Josep Dolcet | 15.12.2017
Ecològic. Biològic. Artesà. Quilometre 0. Venda de proximitat. Ho tenim clar?
Josep Dolcet | 12.09.1027