El nostre ofici

Ecològic. Biològic. Artesà. Quilometre 0. Venda de proximitat. Ho tenim clar?

12.09.1027

Els termes producte artesà, producte ecològic, km 0, producte local, producte de proximitat, etc., són cada cop més utilitzats per les persones i empreses, i també més freqüents a la premsa, les botigues, pàgines web, etc. Malgrat això, no sempre s’utilitzen de la manera correcta i, a vegades, hi ha fins i tot qui en fa un mal ús. Les seves definicions, algunes regulades legalment, figuren a continuació, tot i que cal tenir en compte el dinamisme del sector i la possibilitat que aquestes variïn en el futur.

 

ALIMENTS ARTESANS

El títol 5 del decret 285/2006, de 4 de juliol, que desenvolupa la Llei de qualitat agroalimentària (DOGC núm. 4670, de 06.07.2006), defineix l’artesania alimentària a Catalunya com l’activitat d’elaboració de productes alimentaris, que complint els requisits assenyalats per aquesta matèria, estan subjectes a unes condicions durant tot el seu procés productiu que garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal de l’artesà/ana alimentari/a. El producte artesà és aquell que ha estat elaborat en una empresa artesana i d’acord amb els criteris de l’artesania alimentària.

 

PRODUCTES KM 0

Km 0 és un concepte. Fa referència a la distància que recorren els aliments des del lloc on es produeixen fins que arriben al consumidor; es tracta d’un concepte molt utilitzat en l’estudi de l’impacte ambiental o la petjada ecològica dels aliments. A més a més, és un dels conceptes entorn dels quals gira la filosofia slow food i la seva xarxa de restaurants, els quals elaboren els menús amb productes que hagin recorregut, com a màxim, 100 km des del seu lloc de producció fins al restaurant en qüestió. A Catalunya, el concepte km 0 no té una definició consensuada, ni tampoc és utilitzada pels organismes oficials per a definir un tipus de producte; però sí que es pot dir que, quan es parla d’un producte “km 0”, s’entén que es tracta d’un producte amb una certa proximitat territorial respecte al consumidor.

 

ALIMENTS ECOLÒGICS

La producció agroalimentària ecològica és un sistema de producció d’aliments d’elevada qualitat, obtinguts mitjançant les tècniques més respectuoses amb el medi ambient. En la producció ecològica no s’utilitzen substàncies químiques de síntesi, com pesticides o fertilitzants, a fi d’obtenir uns aliments naturals, saludables i amb les seves propietats nutritives intactes. La producció agroalimentària ecològica està regulada per una normativa europea, que estableix les exigències de producció i elaboració dels aliments, així com els requisits per a la inspecció, la certificació i l’etiquetatge. El resultat és que els aliments ecològics estan sotmesos a uns controls molt estrictes, realitzats per entitats de certificació autoritzades. Per identificar un aliment ecològic, només cal recordar que els termes ECOLÒGIC, ECO, BIOLÒGIC, BIO i ORGÀNIC estan reservats en exclusiva als aliments obtinguts aplicant aquest sistema de producció. A l’etiqueta dels aliments, hi ha d’aparèixer el nom o el codi de l’entitat que certifica l’autenticitat del producte. Els aliments ecològics certificats a Catalunya porten el segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), i també el segell europeu.

 

PRODUCTES LOCALS

No hi ha una definició consensuada sobre què és un producte local. Podem parlar de mercats locals quan el comerç es desenvolupa íntegrament en l’àmbit de mobilitat habitual dels diferents agents que hi intervenen. Per posar una xifra, a Catalunya s’ha estimat que podríem considerar com a local aquell mercat que es desenvolupa íntegrament en l’àmbit de mobilitat habitual dels diferents agents que hi intervenen. Per posar una xifra, a Catalunya s’ha estimat que podríem considerar com a locals aquells circuits que es donen en un radi de 50 o 60 quilòmetres. De tota manera, el concepte de “local” és difús, ja que depèn del context i no identifica suficientment el tipus de productes als quals fem referència.

 

VENDA DE PROXIMITAT

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris procedents de la terra o de la ramaderia, o d’un procés d’elaboració o de transformació que es fa en favor del consumidor o consumidora final. Aquesta venda es fa directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt. La venda de proximitat està regulada pel DECRET 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. (DOGC núm. 6290- 10/01/2013) El producte de proximitat és aquell que es ven d’acord amb els criteris de la venda de proximitat.

 

PRODUCCIÓ INTEGRADA

La Producció Integrada és pot definir com un sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient amb la finalitat d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els residus. El DAAM i el Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) garanteixen que els productes etiquetats amb el distintiu de la producció integrada compleixen les normes establertes pel Decret 241/2002, que regula aquesta producció. La producció integrada inclou només productes d’origen vegetal.

 

VENDA DIRECTA

És la que fan directament els productors o les agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de persona intermediària. La venda directa es pot dur a terme a la pròpia l’explotació, a agrobotigues de les agrupacions de productors agraris, a mercats locals, a fires-mercats o a altres llocs que no siguin establiments comercials permanents. La venda directa es pot efectuar també a distància o de forma ambulant, d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

 

VENDA CIRCUIT CURT

És la que duen a terme productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final amb la intervenció d’una persona intermediària. La venda en circuit curt es pot fer a establiments detallistes, agrobotigues de les agrupacions de productors agraris que actuen com a intermediàries, a establiments de turisme rural i a establiments de restauració, inclosos els establiments de restauració col·lectiva, sempre que aquesta venda s’ajusti als criteris establerts en el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. La venda en circuit curt es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

MÉS ARTICLES EL NOSTRE OFICI
La venda directa de productes ecològics al consumidor final. Guia pràctica per la certificació dels comerços minoristes
Josep Dolcet | 06.09.2018
Hamburguesa vs Burguer Meat. Botifarra crua vs Botifarra fresca
Josep Dolcet | 15.12.2017
Ecològic. Biològic. Artesà. Quilometre 0. Venda de proximitat. Ho tenim clar?
Josep Dolcet | 12.09.1027